Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/17/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasło na 2018 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
31.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków
likwidatora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
oraz określenia czynności likwidacyjnych.
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/14/2018 z dnia 20.12.2018 r.
w sprawie: zminay składu osobowego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu
pieczy zastęcznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/11/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie udziału formacji miejskich systemu wykrywania i
alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i
alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu
zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania,
procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu
zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za
pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii
sieci energetycznej".
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/10/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2018 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/9/2018 z dnia 06.12.2018 r.
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.
06.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr V/8/2018 z 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr V/3/2018 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 20 listopada 2018 roku
05.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się